Herontwikkeling woonzorgcentrum d'Amandelhof

Modern wonen en zorgverlening in het Amandelpark
 • Huisvesting vitale senioren en senioren die zorg nodig hebben
 • Zorgvilla's in het park
 • Gefaseerd bouwen
 • Vernieuwen buitenruimte
27 jun

Sloop nieuwbouw woon-zorgcentrum d’ Amandelhof

Er is gestart met de sloop van het eerste deel van d' Amandelhof. Na de zomer wordt verwacht de eerste paal voorde nieuwbouw te kunnen slaan.

Aan de Fluiterlaan 50-52 ligt het woonzorgcentrum d’ Amandelhof. Het huidige gebouw van Cedrah dateert uit 1974 en moet nodig vernieuwd worden om zorg te kunnen verlenen volgens de eisen en wensen van deze tijd. Eigenaar Cedrah heeft daarom samen met de gemeente een nieuw plan gemaakt voor de sloop en vernieuwing van d’ Amandelhof en het omliggende park. Het bestaande woonzorgcentrum wordt in fases gesloopt en vervangen voor drie nieuwe gebouwen waar gewoond kan worden en zorgverlening mogelijk is. Daarna wordt het bestaande park opnieuw ingericht.

 

Participatietraject

Voor de ontwikkeling van deze locatie is op 25 september 2017 door de gemeenteraad het gebiedspaspoort Amandelpark vastgesteld. In het gebiedspaspoort staan de ambities en de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van dit gebied. Het gebiedspaspoort is na een uitvoerig participatietraject vanaf mei 2015 met bewoners en belanghebbenden tot stand gekomen. U kunt het gebiedspaspoort en de verslagen onder aan deze pagina vinden

 

Start werkzaamheden

De sloopwerkzaamheden van het eerste deel van de bestaande d’ Amandelhof zijn gestart. Na de sloop wordt het terrein geschikt gemaakt voor de bouw van het nieuwe zorgcentrum. De werkzaamheden vinden overdag plaats van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot en met 19:00 uur en zijn naar verwachting eind juni 2019 afgerond.

 

Na de sloop, start na de zomervakantie van 2019 de bouw van het nieuwe zorgcentrum. Dit gebouw bestaat uit vier lagen met in totaal 44 zorgstudio’s en ruimte voor de zorgverlener. Daarna wordt het restant van de bestaande d’ Amandelhof gesloopt en worden de overige twee gebouwen gebouwd. Hierin komen 35 bereikbare huurappartementen en 40 luxe huur- en koopappartementen.

 

 

Artist impression  nieuwbouw vanaf hoek Fluiterlaan

 

Planologische procedures

De nieuwbouw past niet binnen de mogelijkheden van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Middelwatering (vastgesteld op 6 juli 2015), voor wat betreft het maximum aantal wooneenheden, de bouwhoogte en het bouwvlak. Bovendien is een deel van de voorgestelde bebouwing buiten de woonbestemming, in de bestemming 'Groen', geprojecteerd. Daarom dient afgeweken te worden van het geldende bestemmingsplan waarbij aangetoond moet worden dat voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening. De gebouwen A en B kunnen middels een reguliere omgevingsvergunning (kruimelregeling) worden verleend. Voor gebouw C moet een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure worden doorlopen. Dit omdat hier zowel de woningaantallen als de bouwhoogte uit het vigerende bestemmingsplan worden overschreden.

 Voor de inrichting van het park verwijzen wij u naar de pagina vernieuwing Amandelpark

 

Het huidige woon-zorgcentrum d’ Amandelhof dateert uit 1974 en moet nodig vernieuwd worden om zorg te kunnen verlenen volgens de eisen en wensen van deze tijd. Het Amandelpark is eveneens aan een vernieuwing toe. Eigenaar van d’ Amandelhof, Cedrah, en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk tot een nieuwe invulling van deze locatie te komen. Een modern woon-zorgcentrum in een nieuwe groene omgeving.

 

 

Foto's van de huidige locatie

Doe mee!

Er is voor dit gebied een eerste participatieronde geweest waarin Capellenaren hun idee over de nieuwbouw en het park hebben kunnen inbrengen. Nu de volumes van de verschillende bouwdelen van het verzorgingscentrum bekend zijn, kan een eerste gebiedspaspoort voor deze locatie worden opgesteld. Dit concept wordt vrijgegeven voor de inspraak, waarna het aan het bestuur wordt aangeboden ter vaststelling.

Dit zijn de impressies voor de nieuwbouwplannen voor woonzorgcentrum d'Amandelhof. De impressie betreft alleen de nieuwbouw. Kijk voor informatie over de buitenruimte op de pagina:'Kwaliteitsverbetering Amandelpark'.

Voortgang

Op 25 september 2017 heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel unaniem het gebiedspaspoort Amandelpark vastgesteld. Unaniem, maar niet geheel onomstreden. De hoogte van gebouw C leidde tot bezwaren van bewoners uit de Scandinavische Buurt. De eigenaar van d' Amandelhof, zorginstelling Cedrah, was op deze avond aanwezig en heeft ook kennis kunnen nemen van deze bezwaren. Drie partijen hebben een voorstel ingediend voor de nieuwbouw op deze locatie. Begin 2018 heeft Cedrah, samen met de gemeente, een keuze gemaakt uit de verschillende voorstellen. Cedrah onderhandelt nu met De Vries en Verburg over de bouw van een nieuwe d' Amandelhof.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Uitwerken schetsontwerp

 • Schetsontwerp vertalen naar definitief ontwerp

 • Sloop eerste fase

 • Onderzoeken ten behoeve van de omgevingsvergunning

 • Aanvraag omgevingsvergunning

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

René KandelStuur een bericht
010 284 8710maandag t/m donderdag