Herontwikkeling Hoven II

Stads wonen met kwaliteit en karakter
 • Bouw van circa 140, met name grondgebonden, woningen,
 • Maximaal 25% nieuwe appartementen (met een goede buitenruimte)
 • Aflopende bebouwingshoogte langs de Fluiterlaan vanaf Hoven I
 • Groene wandelroutes aan de oost-, west- en noordzijde
14 mei

Inloopavond Hoven II - 14 mei 2018

Op maandag 14 mei 2018 wordt er een inloopavond georganiseerd over het concept gebiedspaspoort en het ontwerp bestemmingsplan Hoven II. Tussen 19:30 en 21:00 uur is er een informatiemarkt en is er gelegenheid om met medewerkers van de gemeente in gesprek te gaan en vragen te stellen. De locatie is IJsselcollege Wiekslag 3 (2903 VA Capelle aan den IJssel).

Zoals bekend wordt de komende jaren het gebied Hoven II herontwikkeld. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een gebiedspaspoort en bestemmingsplan opgesteld. Het gebiedspaspoort Hoven II van 14 december 2015 is, om naast nieuwbouw, renovatie van 2 portiekflats mogelijk te maken, op enkele spelregels aangepast. De ambitie voor het totale gebied is hetzelfde gebleven.

 

Op 19 februari jl. heeft de commissie Stadsontwikkeling en -Beheer het concept gebiedspaspoort Hoven II besproken. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van deze consultatie op 6 maart jl. besloten om het concept gebiedspaspoort Hoven II ter inzage te leggen.

 

Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders op 10 april jl. het ontwerp bestemmingsplan Hoven II vastgesteld en besloten het ter inzage te leggen. Om het inspraaktraject helder te laten verlopen liggen deze documenten tegelijkertijd ter inzage.

 

Inzageperiode
Voordat het college en de gemeenteraad een definitief besluit nemen over het gebiedspaspoort en bestemmingsplan Hoven II, is het voor iedereen mogelijk hierop te reageren. Vanaf 19 april 2018 tot en met 31 mei 2018 zijn het concept gebiedspaspoort en het ontwerp bestemmingsplan Hoven II en de daarbij behorende stukken te bekijken.

 

Gebiedspaspoort

Het gebiedspaspoort beschrijft de ambitie en spelregels waar de toekomstige ontwikkeling van Hoven II op moet aansluiten. U kunt het concept gebiedspaspoort downloaden op www.capellebouwtaandestad.nl/hoven.

 

Ontwerp bestemmingsplan

In het bestemmingsplan zijn de regels en ambities uit het gebiedspaspoort ruimtelijk juridisch vastgelegd. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Hoe gaat het verder?

De inspraakreacties worden verwerkt in het gebiedspaspoort en bestemmingsplan Hoven II. Naar verwachting worden deze stukken in juni 2018 opnieuw voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

De komende jaren worden circa 300 portiekwoningen in de Hoven II gesloopt om een bijzondere gemengde woonbuurt te realiseren met (middel)dure eengezinswoningen en woningen voor bijvoorbeeld senioren en gezinnen. We streven naar veel variatie en keuze voor de consument bij het samenstellen van de woningen. Het wordt een gebied met laagbouw met de uitstraling die bij een centrum past. De nieuwe buurt moet een mooie overgang van het centrum naar de daarachter gelegen woongebieden gaan vormen. Langs de Fluiterlaan komen daarom bijzondere stadswoningen te staan. Een wat hoger appartementengebouw bij de kruising met de Kerklaan zal aansluiten op de hoogbouw van Hoven I. Om de buurt ook nu leefbaar te houden is gezorgd voor een aantrekkelijke tijdelijke inrichting van de openbare ruimte.

Doe mee!

Communicatie met bewoners en omwonenden van de Hoven II vinden wij belangrijk. Zeker nu de zoektocht naar een ontwikkelaar bijna is afgerond en de herontwikkeling steeds dichterbij komt. Daarom gaan wij in 2018 samen met Havensteder actief informeren over het project. Niet om eenzijdig te vertellen over onze plannen, maar vooral om informatie uit te wisselen met de Capellenaren. Heeft u suggesties? Of vragen? Wij horen het graag! 

De impressie laat zien hoe de toekomstige nieuwe woningen aan de Fluiterlaan er in de toekomst uit kunnen zien. De tweede foto laat de huidige situatie zien.
Op deze impressie ziet u hoe de nieuwe ontwikkeling van de Hoven II er vanuit de Fluiterlaan aan de andere kant, ter hoogte van het parkeerterrein aan de Albert Heijn, uit kan zien in de toekomst. De tweede foto laat de huidige situatie zien.
Deze impressie is gemaakt vanuit de Wiekslag. De tweede foto laat de huidige situatie zien.
De bebouwing moet een logische overgang vormen van de bestaande hoogbouw van Hoven I naar een grondgebonden woonmilieu. Dit kan door een aflopende bebouwingshoogte, zoals te zien in dit referentiebeeld.

Voortgang

In maart 2017 heeft met een informatiebijeenkomst voor ontwikkelaars, aannemers en architecten de aftrap plaatsgevonden van de Europese aanbesteding voor de Hoven II. Deze aanbesteding vindt plaats in samenwerking met Havensteder. Tot 25 september 2017 konden partijen zich inschrijven voor de aanbestedingsprocedure. Er zijn 19 partijen die zich hebben ingeschreven. In oktober 2017 zijn 3 partijen geselecteerd en in november 2017 is met deze drie partijen de concurrentiegerichte dialoog opgestart. Na de dialoogfase, in maart 2018, dienen de drie partijen hun plannen in. April 2018 wordt het beste plan gekozen en naar verwachting wordt voor de zomervakantie de ontwikkelopdracht gegund.

 

Om de herontwikkeling op deze locatie mogelijk te maken is in het 1e kwartaal van 2018 het gebiedspaspoort geactualiseerd en aansluitend wordt in het 2e kwartaal van 2018 een planologische procedure opgestart. na de start van de planologische procedure worden deze ruimtelijke kaders voorgelegd aan de Capellenaren en besproken met de omwonenden en overige belanghebbenden. Naar verwachting worden de definitieve ruimtelijke kaders in het 3e kwartaal van 2018 voorgelegd aan het bestuur.

 

Volgens planning moet de aanbestedingsprocedure half 2018 zijn afgerond. De herontwikkeling kan dan eind 2019 starten.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Selectie van drie marktpartijen voor de herontwikkeling

 • Ontwikkelen van plannen door de drie marktpartijen

 • De keuze voor het beste plan: één marktpartij

 • Uitwerking van het beste plan

 • Herontwikkeling in uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Andjela KraljevicStuur een bericht
(06) 11 869 880 010 - 284 8782maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag