Herinrichten wegen naar 30 km/h-zone

Diverse aanrijdroutes worden veranderd naar wegen met een maxium snelheid van 30 km per uur
 • Aantrekkelijke en veilige aanrijdroutes
 • Onnodige verkeersdrukte in stadshart voorkomen
 • Dezelfde bestrating voor wegen in centrumring
 • Aandacht voor oversteekplaatsen voetgangers
Een goed bereikbaar stadshart met aantrekkelijke en veilige aanrijdroutes is belangrijk voor de stad Capelle aan den IJssel. Met oog op de toekomstige uitbreiding van het winkelcentrum en het toenemende verkeer is er samen met een verkeerskundig bureau gewerkt aan een plan voor de inrichting van uitnodigende, groene, logische en veilige wegen en kruispunten in en om het stadshart. Ons uitgangspunt voor het onderzoek was om niet enkel de bekende knelpunten aan te pakken, maar om de gehele centrumring in beschouwing te nemen. Hierbij is rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen in en om het centrum, zoals de uitbreiding van het winkelcentrum en de nieuwe parkeergarage.

Alle wegen in de centrumring krijgen dezelfde bestrating en inrichting, zodat het voor een automobilist direct duidelijk wordt dat hij zich in het centrum bevindt. Ook bekijken we hoe we meer groen in het straatbeeld kunnen realiseren. De nieuwe verkeersstructuur biedt de mogelijkheid om ook  een aantal kruispunten aan te pakken. We gaan op deze kruispunten de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

 

Om de toegankelijkheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren, gaat de gemeente de komende jaren de wegen rond het centrum inrichten als 30 km-zone.

Op dit kaartje ziet u welke wegen we als 30 km gaan inrichten.

De grootste afname van doorgaand verkeer rondom het stadshart (circa 13%) is te bereiken door diverse aanrijdroutes naar het centrum te veranderen naar wegen met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Dit heeft geen directe gevolgen voor de capaciteit, maar ontmoedigt automobilisten om deze wegen als doorgaande route te gebruiken. We stimuleren doorgaand verkeer om vanaf de Abram van Rijckevorselweg de Slotlaan en Couwenhoekseweg te gebruiken, zodat we onnodige verkeersdrukte in het stadshart voorkomen. De Couwenhoekseweg gaat hierdoor meer verkeer verwerken. De invoering van een 30 km/h zone vergroot de bereikbaarheid van het centrumgebied voor bestemmingsverkeer.

 

Door de Fluiterlaan, Duikerlaan, een deel van de Rivierweg en een deel van de Kerklaan als 30 km/h zone in te richten wordt dit een veiligere route naar het stadshart en nabij gelegen scholen voor auto's, fietsers en voetgangers en zorgen we voor een mooiere uitstraling en meer gevoel dat je het stadshart nadert. De 30 km/h straten worden met klinkers bestraat, met in het midden een middengeleider die automobilisten (visueel) afremt. Langs de wegen zijn aanliggende fietsstroken geplaatst en waar mogelijk komt er een groene strook. Parkeerplaatsen zijn bereikbaar vanaf de weg en liggen rondom het centrum.

 

Nadrukkelijke aandacht wordt besteed aan de oversteekplaatsen voor voetgangers. Deze aandacht kan bestaan uit een fysieke voorziening, zoals een verhoogde voetgangersoversteekplaats of opvallende openbare verlichting.

 

Het middeneiland vormt een element door het hele stadshart, dat duidelijk maakt dat men zich in het centrum bevindt. Ook geeft deze strook de ruimte voor fietsers en voetgangers bij oversteekplekken om in twee delen de weg over te steken, met een rust- en kijkmoment in het midden. Om de circa 100 meter wordt een verkeersremmende maatregel getroffen, zoals een verhoogde oversteekplaats, verkeersplateau of verkeersdrempel.

 

De Fluiterlaan ter hoogte van de toekomstige woningbouwontwikkeling van de Hoven II heeft geen functie voor het centrum en daarom richten we de straat in als een ‘gewone’ woonstraat, met andere bestrating, die aansluit bij de Capelse woonstraten. De inrichting is hier anders dan die we in het centrum willen gebruiken. In deze straat rijden de fietsers op de rijbaan.

Voor de inrichting van de wegen bij het Stadsplein en bij het metrostation aan de Kerklaan, wordt een verblijfsgebied gemaakt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de inrichting nabij het nieuwe station in Rotterdam.

We nemen continu maatregelen om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen tijdens de verbetering van de centrumring. Zo is er eind 2017 langs de Rivierweg ter hoogte van de Werkkamer aan het Amnestyplein een tijdelijke parkeervoorziening gecreëerd. Het gaat om 36 parkeerplekken in de blauwe zone waar u maximaal drie uur kunt parkeren. Onder de metrobaan bij de parkeerplaats achter het gemeentehuis komen naast de bestaande 45 parkeerplaatsen 60 extra plekken.

De extra parkeerplaatsen zijn tijdelijk. Uiteindelijk worden alle parkeerplaatsen met de vernieuwing van de centrumring opnieuw ingericht.
Op deze impressies ziet u hoe de centrumwegen van Capelle aan den IJssel er in de nieuwe situatie uit kunnen komen te zien.

Doe Mee

Gemeente Capelle aan den IJssel heeft het voorlopige ontwerp gereed en toetst dit per fase bij de bewoners. Er wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd, waar bewoners inbreng kunnen leveren. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens de bijeenkomst worden de con­cept tekeningen definitief gemaakt.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bewonersbijeenkomsten, bewonersinbreng

 • Voorbereidingsfase

 • Werk in uitvoering: herinrichten wegen naar 30 km/h zone

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98010 284 8731maandag tot en met vrijdag